Masons Travel (Pty) Ltd v Seychells Hotel Ltd (SCA 35/1994) [1995] SCCA 17 (08 November 1995);